محصولات

* سامانه اطلاعات بیمارستانی سیناپس

* نرم افزار درمانگاه

* نرم افزار آزمایشگاه

* نرم افزار رادیولوژی - سونوگرافی

* نرم افزار مدیریت مطب - کلینیک

* طراحی وب سایت