درباره ما

گروه مهندسی پردازش هوشمند سیناپس در سال 1392، متشکل از مهندس مهدی صدری و مهندس علیرضا فدایی با هدف فعالیت در حیطه نرم افزارها و خدمات بخش سلامت کشور آغاز به کار نمود.